دوره های حضوری حمید ارجمند :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.