دوره های حضوری هاله زاهدمقدم :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.

دوره های مجازی هاله زاهدمقدم :