دوره های حضوری حسام الدین روحانی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.