دوره های حضوری حسین صداقتی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.