دوره های حضوری محمدرسول ملکی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.

دوره های مجازی محمدرسول ملکی :