دوره های حضوری محمد نژادشاهرخ آبادی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.