دوره های حضوری مهدی ابراهیمی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.

دوره های مجازی مهدی ابراهیمی :