دوره های حضوری غفار میرزایی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.