دوره های حضوری فاطمه زینعلی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.