دوره های حضوری فاطمه تاروردی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.