دوره های حضوری فاطمه سادات میرشرقی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.