دوره های حضوری کریم نوری زاد :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.