دوره های حضوری فاطمه فضلی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.

دوره های مجازی فاطمه فضلی :

دوره مجازی تایید شده وجود ندارد.