دوره های حضوری فاطمه یعقوبی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.

دوره های مجازی فاطمه یعقوبی :

دوره مجازی تایید شده وجود ندارد.