دوره های حضوری فاطمه بیدی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.