دوره های حضوری فاطمه علائی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.