دوره های حضوری فاطمه عبدی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.