دوره های حضوری فرشید پارسه :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.

دوره های مجازی فرشید پارسه :