دوره های حضوری فهیمه شریفی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.