دوره های حضوری فایزه رحیمی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.