دوره های حضوری محمد حسین حفیظی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.