دوره های حضوری فاطمه پناهی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.