دوره های حضوری فاطمه گیتی نورد :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.