دوره های حضوری فاطمه السادات مدنی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.