دوره های حضوری اسماعیل لیاقتی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.

دوره های مجازی اسماعیل لیاقتی :