دوره های حضوری محدثه خیراندیش :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.