دوره های حضوری عرفان ترابی اصفهانی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.