دوره های حضوری محمدصادق گودرزی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.