دوره های حضوری الهام اسماعیلی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.