دوره های حضوری ابوالفضل شفیعی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.