دوره های حضوری ابراهیم سلمانی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.