دوره های حضوری علی اکبر فلاح نژاد :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.