دوره های حضوری فاطمه هاشمی گلپایگانی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.