دوره های حضوری علی شعبانی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.