دوره های حضوری علی احمدی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.