دوره های حضوری رضا بنیادی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.

دوره های مجازی رضا بنیادی :