دوره های حضوری عسگری نجفی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.