دوره های حضوری سعید حیدری :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.