دوره های حضوری بنت الهدی معتقد :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.