دوره های حضوری مریم سلیمانی فر :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.