دوره های حضوری علی باقری :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.

دوره های مجازی علی باقری :