دوره های حضوری عطیه معصومی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.