دوره های حضوری احمد صمدزاده :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.