دوره های حضوری مهدی خدادادی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.