دوره های حضوری فائزه وردان :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.