دوره های حضوری رضا شریفی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.

دوره های مجازی رضا شریفی :