دوره های حضوری اشکان صانعی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.

دوره های مجازی اشکان صانعی :