دوره های حضوری عرفان جمشیدی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.