دوره های حضوری جواد اسدی زیدآبادی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.