دوره های حضوری امیر محمد کاظمی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.